Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (43)

  Pinigų raida susideda iš šių etapų. Banknotai. Paritetas. Pinigų funkcijos. Yra skiriamos tokios pinigų formų grupės. Kredito pinigai. Vekselis. Čekis. Čekių rūšys. Kredito kortelė. Depozitai. Emisijų pinigai. Pinigų sistema. Pinigų sistemą sudaro tokie elementai. Bimetalizmas. Monometalizmas. Pinigų kiekis. Pinigų paklausa. Infliacija. Monetarinė politika. Vartojamųjų kainų indeksas. Skiriamos infliacijos teorijos. Monetarinė infliacijos teorija. Paklausos perviršio teorija. Sąnaudų infliacijos teorija. Paskirstymo kovos infliacijos teorija. Šliaužiančioji infliacija. Hiperinfliacija. Paslėptoji infliacija. Kaip išvengti paslėptosios infliacijos. Neigiamos infliacijos pasekmės. Finansai. Finansų mokslas. Finansų funkcijos. Paskiriamoji funkcija. Kontrolės funkcija. Merkantilizmas. Finansų politika. Pagrindinės finansų politikos grandys. Finansų politiką sudaro. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansinis mechanizmas. Finansų sistemą sudaro dvi grandys. Valstybės fondams priklauso. Draudimas. Finansų valdymas. Valdymo objektais. Valdymo subjektas. Svarbiausieji Finansų ministerijos uždaviniai. Finansų ministerijos funkcijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Valstybinių mokesčių inspekcijų yra tokia paskirtis. Valstybės biudžetas. Biudžeto sudarymo principai. Biudžeto viešumas. Biudžeto bendrumas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Kad būtų padengtas biudžeto deficitas, valstybė turi. Biudžetinė sandara. Biudžetinis procesas. Biudžeto klasifikavimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo rūšys. Tikslinė. Mokesčių ekonominė esmė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas sudaro šie mokesčiai ir įmokos. Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimai skiriami šioms bendroms valstybės reikmėms. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžeto pajamas sudaro. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Žiras. Holdingo bendrovė. Centrinio banko funkcijos. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankų bankas. Valiutos emisija. Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko pajamas sudaro. Lietuvos banko išlaidas sudaro. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas. Komercinis bankas. Banko filialas. Banko atstovybė. Banko kapitalas. Kapitalo atsargos. Banko turtinė atsakomybė. Banko valdymo organai. Kredito unijos. Visuotinis narių susirinkimas. Kredito unijos kapitalas. Pajinis kapitalas. Rezervinis kapitalas. Indėlių draudimo kapitalas. Lizingas. Faktoringas. Tarptautinio valiutos fondo struktūra. Pasaulio bankas. Tarptautinė finansų korporacija. Valdytojų taryba. Direktorių taryba. Įmonių finansai. Įmonės finansiniai ištekliai. Lygiateisiškumo principas. Prognozavimo principas. Komercinio apskaičiavimo principas. Lėšų skirstymas į savas ir skolintas. Draudimo arba rizikos fondų formavimo principas. Savidrauda. Rizikos fondų sudarymas. Draudimas. Finansinis sprendimas. Finansų valdymas. Vidiniams šaltiniams priskiriamas pelnas. Išoriniams šaltiniams. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Įmonės rizikos fazės. Verslo tyrimo fazė. Gamybos fazė. Mokėjimo fazės rizika. Kiekvienoje įmonėje skiriama dviejų rūšių rizika. Vertybinių popierių portfelis. Diversifikacija. Eliminuoti. Ateities (būsimoji) vertė. Esamoji vertė. Diskontavimas. Skolintas kapitalas sudaromas. Nuosavas bendrovės kapitalas. Akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomasis rezervas. Įmonės nuosavas kapitalas. Perkainojimo rezervas. Dividendų politika. Dividendų mokėjimo variantai. Liekamoji dividendų politika. Alternatyvioji dividendų politika. Veiksniai lemiantys dividendų politiką. Dividendai. Pradinė vertė. Likviduojamoji vertė. Veikiančios įmonės vertė. Apskaitinė turto vertė.
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2007-08-03
 • Finansai (44)

  Finansų teorija. Sukauptoji paprastosios rentos suma. Metinė renta, kai palūkanos pridedamos m kartų per metus. Tolydžioji renta (tolydusis palūkanų priskaičiavimas). Metinė renta. Metinė renta, kai palūkanos priskaičiuojamos m kartų per metus. Rentų, kurioms palūkanos priskaičiuojamos tolydžiai dabartinės vertės. Paprastųjų metinių ir įvairaus tipo p kartinių rentų dabartinių verčių palyginimas. Sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės tarpusavio priklausomumas. Rentos nario nustatymas. Rentos trukmės nustatymas. Linijinė interpoliacija. Nereguliarus mokėjimų srautas. Kintamoji renta su vienkartiniais rentos narių pasikeitimais. Rentos, kai yra santykinai pastovus mokėjimų pasikeitimas. Pastovioji tolydinė renta. Rentos termino nustatymas. Palūkanų normos nustatymas. Tolydieji kintami mokėjimų srautai. Tolydusis mokėjimų srautas, besikeičiantis pagal linijinį dėsnį. Draudimo finansinės rentos (sąlyginiai anuitetai). Rentos parametrų keitimas. Rentos trukmės ir skubos pakeitimas. Rentų sujungimas. Obligacijų kursas. Obligacijų pelningumas. Obligacijos be būtinojo apmokėjimo periodiškai išmokant palūkanas. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos, kai palūkanos išmokamos termino gale. Obligacijos su periodiškai išmokamomis palūkanomis padengiamomis termino gale. Obligacijos pelningumas, išreikštas paprastųjų palūkanų norma.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-26
 • Finansai (45)

  Finansų kontrolinis darbas. Finansų uždaviniai. Apskaičiuoti privilegijuotosios akcijos vertę (kainą). Apskaičiuoti skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuoti bendrą likvidumo koeficientą. Apskaičiuoti padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuoti grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuoti grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuoti grynąjį pelningumą. Apskaičiuoti bendrąjį pelningumą. Apskaičiuoti vidutinio turto grąžą. Apskaičiuoti vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuoti skolos koeficientą. Apskaičiuoti skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuoti finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuoti paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuoti privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuoti ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuoti palūkanų koeficientą. Apskaičiuoti atsargų apyvartumą. Apskaičiuoti gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuoti grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuoti ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuoti turto apyvartumą. Apskaičiuoti kapitalizaciją. Apskaičiuoti pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuoti vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuoti akcijos buhalterinę vertę. Apskaičiuoti kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuoti dividendus akcijai. Apskaičiuoti pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuoti dividendinį pajamingumą. Apskaičiuoti dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuoti kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuoti vienų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti dviejų metų paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę. Apskaičiuoti pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(19 puslapių)
  2007-11-18
 • Finansai (46)

  Finansinės priemonės ir jų klasifikacija. Finansų valdymo aspektu. Vertybiniams popieriams būdingos šios savybės. VP turi šias rizikos savybes. Išvada. Sisteminė rizika. Nesisteminė rizika. VP investuotojai (pirkėjai) siekia. VP emitentai (leidėjai) siekia. Išvada. Egzistuoja VP įvairovė. Verslo įmonių finansinės priemonės. Akcinės bendrovės ir jų akcijos. Akcija. Akcijų pasirašymas. Išvada. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Išvada. Akcijų skirstymas pagal požymius. Skolos vertybiniai popieriai. Vekselis. Vekselių įstatymas numato tokius galimus mokėjimo terminus. Vekseliai gali būti dviejų rūšių. Atviros rinkos vekseliai. Bankų akceptuoti vekseliai. Obligacijos. Obligacijos palūkanų norma ir nominalioji vertė nekinta per visą obligacijos galiojimo terminą. Obligacijos pagal mokamų pajamų formas gali būti. Obligacijų tipai. Obligacijų charakteristikos. Obligacijos susijusios su tokiomis rizikomis. Svarbiausi požymiai skiriantys akcijas nuo obligacijų. Akcinių bendrovių leidžiamų obligacijų, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų palyginimas. Mišrieji vertybiniai popieriai. Užsienyje platinami skolos vertybiniai popieriai. Išvada. Valstybės skolos finansinės priemonės. Iždo skolos vertybiniai popieriai, jų paskirtis ir rūšys. Vietinių valdžios institucijų vertybiniai popieriai. Išvestinės finansinės priemonės ir jų vaidmuo šiuolaikinėse finansų rinkose. teises į emituojamas akcijas. Išvada. Ateities sandoriai. Pasirinkimo sandoris. Opciono vertę veikia 2 veiksniai. Tarpbankinės rinkos finansinės priemonės. Tarpbankiniai indėliai ir depozitai. Atpirkimo sandoriai (repai). Pervedamieji banko indėlių sertifikatai.
  Finansai, konspektas(31 puslapis)
  2007-11-30
 • Finansai (47)

  Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų organizavimas ir valdymas. Valstybės išlaidos. Valstybės pajamos. Valstybinis kreditas. Valstybės biudžetas. Finansų kontrolė.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-12-06
 • Finansai (48)

  Savarankiškas darbas. 41 uždavinys. 1. Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis: nustatytą metinį dividendą (Вps); pageidaujamą pelno normą (Kps). 2. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (acid test (quick) ratio). 3. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą (current ratio). 4. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (cash ratio). 5. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą (net working capital). 6. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (net working capital to assets). 7. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą (net profit margin). 8. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (gross profit margin). 9. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (return on average assets, ROA). 10. Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (return on average equity, ROE). 11. Apskaičiuokite skolos koeficientą (total debit ratio). 12. Apskaičiuokite skolos- nuosavybės koeficientą (debit equity ratio). 13. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį (financial leverage ratio). 14. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). 15. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus (Preference share equity and preference share dividend). 16. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). 17. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą (Times interest earned ratio). 18. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). 19. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą (Accounts receivables turnover). 20. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). 21. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą (Long term asset turnover). 22. Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). 23. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt (Capitalization, LTL). 24. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). 25. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių (Weighted average ordinary shares outstanding) ir likutį finansinių metų pabaigoje. 26. Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). 27. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį (Price-book value ratio P/BV). 28. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). 29. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). 30. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Divident yield). 31. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą (Dividend payout ratio). 32. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E). 36. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). 37. Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). 38. Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 14 metų laukia dividendų po 4,2 ct ir po 14 metų tikisi parduoti už 1,4Lt? 39. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. 40. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę. 41. Apskaičiuokite: Kontribuciją. Visų parduotų vienetų kontribuciją. Visus kintamus kaštus, kai jie kaupiasi laipsniškai. Bendrus kaštus. Pardavimus. Lūžio tašką kiekine išraiška. Lūžio tašką vertine išraiška.
  Finansai, uždavinys(26 puslapiai)
  2007-12-16
 • Finansai (49)

  Fiskalinė politika. Biudžetas. Biudžeto perteklius. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto deficitas. Savaiminė stabilizacija. Rezervavimas. Vyriausybės obligacijos. Iždo vekseliai. Automatinis stabilizatorius. Pinigų funkcijos. Popieriniai pinigai. Įnašai čekiais. Reali pinigų vertė. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacijos neigiami padariniai. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai. Šliaužianti infliacija. Šuoliuojanti infliacija. Pinigų paklausa. Depozitai. Rezervai. Finansinis tarpininkas. Komerciniai bankai. Komercinio banko rezervai. Banko aktyvas. Rezervų norma. Centrinio banko uždaviniai. Privalomasis rezervas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Monetarinė politika. Varžančioji (restrikcinė) monetarinė politika. Kvazi pinigai. Buhalteriniai pinigai. Kelioniniai čekiai. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Realusis BVP (RBVP). Nominalusis BVP (NBVP). Kreditavimo sistema. Posistemės. Parabankinės institucijos. Parabankinės sistemos. Kreditas. Finansų sistemos funkcionavimas. Namų ūkio finansų esmė ir funkcijos. Namų ūkio išlaidos. Prekių ir paslaugų pirkimas. Mokesčiai ir privalomosios bei savanoriškosios įmokos. Santaupos, indėliuose ir vertybiniuose popieriuose. Užsienio valiutos pirkėjai. Nacionalinis biudžetas, jo esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Pagrindinės nacionalinio biudžeto funkcijos. Biudžeto viešumas. Biudžeto bendrumas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Biudžeto balansas. Biudžeto programinis sudarymas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Asignavimai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai. Nepaprastosios išlaidos. Paprastosios išlaidos. Biudžeto įvykdymo ataskaita. Valstybės biudžeto vykdymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto asignavimai. Vyriausybės rezervas. Pagrindinės valstybės atliekamų funkcijų ir vyriausybės tvirtinamų programų sritys. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų asignavimai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2008-01-09
 • Finansai (5)

  Finansinės skaičiuotės, diskontavimas, sudėtiniai procentai, kapitalų srautai, paskolų konsolidavimas, įmonių finansiniai ypatumai (su uždavinių sprendimais). Rizikos apibūdinimas ir jos įvertinimas. Vertybinių popierių rizika ir diversifikacija. Vertės sąvokos. Akcinės bendrovės obligacijos ir jų vertės nustatymas.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2005-11-13
 • Finansai (50)

  19 finansų užduočių. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio). Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes). Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (Return on average equity, ROE). Apskaičiuokite skolos–nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio). Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity). Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio). Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover). Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover). Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover). Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt (Basic earnings per share, LTL). Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt (Book value per share, LTL). Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt (Dividends per share, LTL). Apskaičiuokite dividendų pajamingumą (Dividend yield). Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earning P/E). Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastos akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 3,48 ct ir po 10 metų tikisi parduoti už 1,16 Lt. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastos akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2008-01-23
 • Finansai (51)

  8 uždaviniai su spendimais. Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Sprendimas. Atsakymas. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 220 000 Lt paskolą, gautą su 6% metinėmis palūkanomis reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas ketvirtį? Sprendimas. Atsakymas. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 800 000 Lt, įmonės B 200000 Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 15 Lt, o įmonėje B – 10 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 25 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu a) pardavimų apimtys išaugo 7% ir b) kainas tenka sumažinti 5%. Sprendimas. Atsakymas. Ar verta investuoti 200 Lt, jeigu po trijų metų gausite 280 Lt. Palūkanų norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami a) esamąsias vertes ir b) būsimąsias vertes. Sprendimas. Atsakymas. Atsakymas. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 3000 Lt, jei pirmasis grąžins ketvirtųjų metų pabaigoje 3800 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 800 Lt. Palūkanų norma lygi 6%. Sprendimas. Atsakymas. Išleista 6 metų trukmės 1000 Lt nominalo obligacija. Jos palūkanų norma 4%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pirmaisiais metais pageidaujama pelno norma bus 5 %. Kokią sumą galėtume gauti už obligacijas, jeigu ją parduotume po metų? Sprendimas. Atsakymas. Akcijos parduodamos po 16 Lt. Praėjusiais metais joms išmokami 3 Lt dividendai. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 3%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 1%. Vidutinis vertybinių popierių pelnas 4%. Pasakykite ar verta šias akcijas pirkti? Sprendimas. Atsakymas. Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 10 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais – 21 Lt, antrais metais – 22 Lt, trečiais metais – 24 Lt, ketvirtais metais – 19 Lt. Vėliau numatomas dividendų pastovus augimas po 1% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 6%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Sprendimas. Atsakymas.
  Finansai, uždavinys(10 puslapių)
  2008-02-07
 • Finansai (52)

  Biržiniai ir užbiržiniai pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorių pagrindinės strategijos. Pasirinkimo sandoriai ir jų rūšys. Amerikietiškojo pasirinkimo sandorio šalių teisės ir įsipareigojimai. Opcionas. Varantų esmė. Vykdymo kursas. Varanto vertė. Ateities sandoriai ir jų rūšys. Fjučeris/būsimasis sandoris. Fjučerių privalumai ir trūkumai. Ateities sandorių rinkos pagrindiniai instrumentai. Pagrindiniai išankstinių ir ateities sandorių skirtumai. Ateities sandorių rinkos dalyviai. Finansinių ateities sandorių panaudojimo sritys. Ateities sandorių rizika. Pasirašymo teisės.
  Finansai, konspektas(16 puslapių)
  2008-02-25
 • Finansai (53)

  Kreditas. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Hipoteka. Arbitražas. Vertybinis popierius. Pelnas. Kapitalas. Čekis. Vekselis. Obligacija. Akcija. Dividendai. Investicija. Opcionas. Rizika. Rizikos fazės. Balansas. Pinigų srautai. Finansiniai ištekliai. Finansų rinkos.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2008-02-28
 • Finansai (54)

  Finansų užduotys. Aprašykite finansų ministerijos veiklos barus (sritis) ir uždavinius. Įvardykite pagrindines mokesčių inspekcijos funkcijas. Nurodykite Lietuvos muitinės veiklą finansų srityje. Išnagrinėti draudimo rinką Lietuvoje. Išnagrinėkite valstybės biudžetą, remiantis Finansų ministerijos informacija. Išnagrinėti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros bei biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymus ir jais remiantis aptarti 2006m. Sodros biudžetą. Išmokti apskaičiuoti Valstybinio Socialinio Draudimo (VSD) įmokų dydį. Išmokti apskaičiuoti našlės(-io) ir našlaičio pensiją. Išmokti apskaičiuoti netekto darbingumo pensiją. Išmokti apskaičiuoti ligos pašalpą. Išmokti apskaičiuoti motinystės pašalpą. Išmokti apskaičiuoti motinystės (tėvystės) pašalpą. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčius ir įmokas pagal įvairius požymius. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčių naštą. Išmokti apskaičiuoti ir interpretuoti mokesčių sistemos vertinimo rodiklius. Susipažinti su Lietuvos finansų institucijomis.
  Finansai, uždavinys(30 puslapių)
  2008-03-02
 • Finansai (55)

  Apskaičiuokite privilegijuotosios akcijos vertę (kainą), kai turime šiuos duomenis. Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą. Apskaičiuokite bendrąjį likvidumo koeficientą. Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį. Apskaičiuokite grynąjį apyvartinį kapitalą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu. Apskaičiuokite grynąjį pelningumą. Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą. Apskaičiuokite vidutinio turto grąžą (Return on average assets, ROA). Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą. Apskaičiuokite skolos koeficientą. Apskaičiuokite skolos – nuosavybės koeficientą. Apskaičiuokite finansinių įsipareigojimų rodiklį. Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę. Apskaičiuokite privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalį ir jų dividendus. Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą. Apskaičiuokite palūkanų koeficientą. Apskaičiuokite atsargų apyvartumą. Apskaičiuokite gautinų sumų apyvartumą. Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą. Apskaičiuokite ilgalaikio turto apyvartumą. Apskaičiuokite turto apyvartumą. Apskaičiuokite kapitalizaciją, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai. Apskaičiuokite vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių ir likutį finansinių metų pabaigoje. Apskaičiuokite kainos ir buhalterinės vertės santykį. Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt. Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt. Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą. Apskaičiuokite dividendų mokėjimo koeficientą. Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį. Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite dviejų metų paprastosios akcijos vertę (P0). Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 0,3 ct. ir po 10 metų tikisi parduoti už 0,1 Lt. Įmonė yra stabili visą laiką ir jos pelnas yra pakankamas, kad būtų išmokėti dividendai jos akcininkams. Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
  Finansai, uždavinys(26 puslapiai)
  2008-03-06
 • Finansai (56)

  Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo. Lietuvos Respublikos (LR) loterijų ir azartinių lošimų mokesčių įstatymas. Valstybės turto naudojimo patikėjimo teise įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) naftos ir dujų išteklių mokesčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas. Nekilnojamo turto mokesčių mokėtojai. Lietuvos Respublikos (LR) pelno mokesčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) pridėtinės vertės mokesčių įstatymas. Laikinas socialinis mokestis Valstybės rinkliavos mokesčių mokėtojai. Lietuvos Respublikos (LR) žemės mokesčių įstatymas. Paveldimo turto mokesčio įstatymas. Konsulinio mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) garantinio turto fondo įstatymas. Sveikatos draudimo mokesčiai. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Finansų sistema. Kokios yra finansų rinkos? Kuo skiriasi pirminė finansų rinka nuo antrinės? Kas yra vertybiniai popieriai ir jų rūšys? Kokie skirtumai tarp paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų? Kuo skiriasi akcijos nuo obligacijų? Koks ryšys tarp obligacijos vertės ir jų palūkanų normos? Kas yra opcionas? Kas yra hipotekos lakštai? Kuo skiriasi būsimieji sandoriai nuo opcionų? Kam panaudojami vekseliai ir čekiai? Kokie veiksniai turi įtakos akcijų ir obligacijų kursui? Kaip apskaičiuojama paprastųjų ir ir privilegijuotų akcijų vertė? Išvardinkite institucinius vertybinių popierių rinkos dalyvius? Ką reiškia fiksuojantis kotiravimo procesas? Kuo skiriasi oficialus prekybos sąrašas nuo einamojo? Kaip suprantate pavedimą pirkti vertybinius popierius limituota kaina ir rinkos kaina? Kaip vyksta prekybos procesas biržoje? Kur skelbiami prekybos vertybiniais popieriais rezultatai? Atsiskaitymų organizavimas. Akredityvas. Inkasiniai pavedimai. Įmonių tarpusavio įskaitiniai atsiskaitymai. Overdraftas ir kontokorentas. Tarptautinė prekyba ir tarptautiniai atsiskaitymai. Pagrindiniai mokėjimo sąlygų požymiai. Mokėjimo sąlygos. Mokėjimo būdai. Atvira sąskaita. Dokumentų mokėjimų vykdymas. Mokėjimo instrumentai. Čekis. Inkasavimas. Vekselis. Tarptautinis mokėjimo pavedimas. Investicinės rinkos. Pagal investicinius objektus išskiriama. Pagal funkcionavimo organizacines formas išskiriama. Pagal finansinių instrumentų cirkuliavimo teminą išskiriama. Pagal finansinių instrumentų cirkuliavimo sąlygas išskiriama. Pagal finansinių instrumentų cirkuliavimo sąlygas išskiriama. Pagrindinės investicinės rinkos dalyviai skirstomi į dvi grupes. Lietuvoje tarpininkavimu vertybinių popierių rinkoje užsiima. Finansinių investicijų rizikos rūšys. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijos klasifikuojamos. Kreditas. Kredito rūšys. Kredito funkcijos. Įmonių finansų valdymas. Kapitalo sudėtis ir jo vertė. Dabartinė valiutų rinka: esamasis kursas ir kryžminis kursas.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2008-03-20
 • Finansai (57)

  Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų mokslo objektas. Finansų funkcijos. Bendrasis nacionalinis produktas, nacionalinės pajamos ir finansai. Finansų organizavimas ir valdymas. Finansų sistema ir jos grandys. Valstybės pajamų sistema ir jų šaltiniai. Valstybės išlaidų sistema. Finansų valdymas. Finansų teisė. Lietuvos Respublikos finansų valdymo institucijos. Valstybės išlaidos. Valstybės išlaidų esmė. Valstybės išlaidų sudėtis. Šalies valdymo išlaidos. Karinės išlaidos. Ekonominės išlaidos. Išlaidos socialiniams – kultūriniams reikalams. Valstybės pajamos. Valstybės pajamų sudėtis. Mokesčių ekonominė prasmė. Mokesčių elementai (instrumentarijus). Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių vengimas. Kitos valstybės pajamos. Mokesčiai Lietuvoje. Valstybinis kreditas. Valstybinio kredito sąvoka ir esmė. Valstybinio kredito formos. Valstybinių paskolų klasifikavimas. Obligacijų rūšys. Valstybės skolos valdymas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto principai. Kai kurios svarbios sąvokos. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžetinė sandara. Biudžeto procesas. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės esmė. Finansų kontrolės institucijos. Finansų kontrolės rūšys ir metodai. Specialieji fondai. Specialiųjų fondų esmė. Specialiųjų fondų santykiai su kitomis finansų sistemos grandimis. Specialiųjų fondų pajamos ir išlaidos. Valstybės specialieji fondai Lietuvoje. Vietos valdžios finansai. Vietos valdžios finansų esmė. Vietos valdžios pajamų sistema. Vietos valdžios išlaidos.
  Finansai, špera(12 puslapių)
  2008-03-26
 • Finansai (58)

  Paaiškinkite sąvokos "finansai" reikšmę. Kada buvo įvestas "litas" tarpukaryje ir atkurtoje valstybėje. Koks litų kiekis išleidžiamas į apyvartą. Kokios pagrindinės nuostatos įtvirtintos lito patikimumo įstatyme. Kaip reglamentuotas kitų užsienio valiutų naudojimas atsiskaitymams Lietuvos Respublikoje Kokios Lietuvos banko pagrindinės funkcijos Komercinis bankas. Kas tvirtina valstybės biudžetą ir kada. Kokie mokesčiai sudaro valstybės biudžeto mokestines pajamas. Kas yra asignavimai? Asignavimai. Kokiems tikslams yra naudojami valstybės biudžeto asignavimai. Kaip paaiškintumėte nacionalinio biudžeto sudarymo principus. Kokiems tikslams yra naudojami savivaldybių biudžetų asignavimai. Kokios asignavimų valdytojų teisės ir pareigos. Iki kada turi būti visiškai atsiskaityta su mokesčių administravimo institucijomis už praėjusius mokestinius metus. Kokia atsakomybė numatyta už pavėluotą mokesčių sumokėjimą. Kas vykdo valstybės finansų kontrolę. Kaip veikia valstybės iždo bendroji sistema. Kaip suprantate projektų konfinansavimą. Kaip galima įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą. Kas yra valstybinis socialinis draudimas. Kas sudaro valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas. Kokios asmenų kategorijos privalomai draudžiamos valstybiniu socialiniu draudimu? Visų nustatytų rūšių valstybiniu socialiniu. Kokios išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto Kas įtakoja į valstybinio socialinio draudimo pensijos dydį. Kas yra privalomas sveikatos draudimas. Kaip yra mokamos įmokos už apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Iš kokių šaltinių gaunamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Kokie yra nustatomi socialiniai ekonominiai normatyvai? Kokios yra įtakingiausios tarptautinės finansų institucijos. Kokia yra Pasaulio banko ir TVF misija. Kokių tarptautinių finansų organizacijų narė yra Lietuva. Kokie įmonių veiklos finansavimo šaltiniai. Skolinti įmonės veiklos finansavimo šaltiniai. Kredito formos: piniginė ir prekinė. Tarp įmonės juridinės veiklos formos ir finansų turinio ryšys. Kokią informaciją apie įmonių finansus teikia įmonių finansinė atskaitomybės ataskaitos. Kokias kompetencijas turi turėti įmonės finansininkas. Kokios funkcijos deleguojamos finansų tarnyboms įmonėse ir įstaigose.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2008-04-15
 • Finansai (59)

  Užduotis. Sprendimas. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Išvada.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-16
 • Finansai (6)

  Finansai. Nacionalinių pajamų paskirstymas. Finansų sistema. Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansų politikos tikslas. Įmonių finansų grandis. Lietuvos respublikos finansų ministerijos struktūra. Svarbiausi finansų ministerijos uždaviniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Mokesčių inspekcijos funkcijos. Valstybės biudžetas. Biudžetinė sandara. Mokesčių ekonominė esmė. Bankas. Kreditas. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Faktoringas. Komercinių bankų paskolos. Forfeitingas. Paralelinė arba lygiagreti paskola. Garantijos. Vekselių diskontavimas. Overdraftas. Palankumo kreditas. Finansinių nuostolių draudimas. Kredito draudimas.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2005-12-05
 • Finansai (60)

  Uždaviniai (3). Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Obligacijų portfelių sudarymas: Sudarykite du obligacijų portfelius (3 - 4 skirtingų obligacijų) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-06-13
Puslapyje rodyti po