Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų šperos

Finansų šperos (58 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansai (3)

  Įmonės finansų sąvoka. Įmonės finansų funkcijos. Apibūdinkite įmonės finansų funkcijas. Finansinis padengimas. Mokėjimų eilės tvarka. Debeto pavedimas. Vekselio funkcijos. Atsiskaitymas čekiais. Atsiskaitymų ypatumai su žemės ūkio produkcijos pardavėjais ir perdirbėjais. Atsiskaitymas dokumentiniu akredityvu. Valiutų rizikos mažinimo priemonės. Trumpalaikio turto apyvartos stadijos. Alternatyvūs trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Skolinti ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygas sudaro. Palūkanų už paskolą skaičiavimas. Delspinigių už laiku nesumokėtą paskolą. Iš skolininko sumokėtos sumos eilės tvarka skaičiuojama ir dengiama. Paskolos susigrąžinimą užtikrina. Išvardinkite įmonės mokamus mokesčius. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir jų taikymas. Individualios veiklos pajamų per metus apmokestinimas. Gyventojų patirtos išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias pajamas ir jų ribas. Gyventojų apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas. Pelno mokesčio tarifai ir jų taikymas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Metų eigoje pelno mokestis mokamas avansu. PVM Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaita. Pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas: Kompensacinio tarifo taikymas. Žemės mokesčio mokėtojai. Žemės mokesčio lengvatos. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas Socialinis mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Senatvės pensijos apskaičiavimas. Našlių ir našlaičių pensijos dydis. Ligos pašalpos apskaičiavimas. Kompensuojamojo ir vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Motinystės pašalpos apskaičiavimas. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamas sudaro. Ūkininkų turto draudimas ir įmokų dalinis kompensavimas. Įmonių santykiai su draudimo organizacijomis. Draudimas žemės ūkio įmonėse. Paaiškinkite draudimo reikšmę. Gyvybės draudimas. Pasėlių draudimas. Gyvulių draudimas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pinigų apskaitos principo taikymas. Žemės ūkio bendrovės pelno apskaičiavimas ir paskirstymas. Pelno atskaitymai į atsargos (rezervinio) kapitalo fondą.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Investicijos (4)

  Investicijos. Skirtumai tarp investicijų ir spekuliacijos. Investicijų apimties veiksniai. Investicijų klasifikavimas. Privačios investicijos klasifikuojamos pagal investicijų paskirtį ir motyvus. Investuotojai, jų teisės ir požiūriai. Investavimo būdai. Investuotojų pajamų įvertinimo metodai. Piniginių srautų įvertinimas laiko atžvilgiu. Būsima pinigų vertė. Esama (dabartinė) pinigų vertė. Būsimos vertės nustatymas. Būsimos vertės ieškojimas lentelės pagalba. Anuiteto būsima vertė. Esamos vertės nustatymas. Paprasto anuiteto esama vertė. Laukiamo anuiteto esama vertė. Infliacijos įvertinimas Infliacijos įvertinimas. Infliacijos indeksas. Likvidumo klasifikavimas. Investicijų grąža. Rizikos šaltiniai. Investicijų rinka. Investicijų rinkos vystymosi tendencijų makroekonominių rodiklių tyrimo stadijos. Investicijų rinkos konjunktūros prognozavimas. Lietuvos ūkio rodikliai. Likvidumo ir finansinės rizikos koeficientai. Kompanijos investicinės strategijos planavimo principai. Finansavimo metodų parinkimas. Finansavimo šaltinių struktūros optimizavimas.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Įstaigų finansai (2)

  Institucija ir įstaiga. Įstaigų klasifikavimo ypatumai. Viešieji ir privatieji asmenys. Trijų sektorių organizacijos. Vyriausybės institucijos. Viešojo administravimo subjektai ir administravimo funkcijos. Europos bendrijos verslo standartinis klasifikavimas. Smulkaus verslo įmonių klasifikavimo ypatumai. Įmonių ūkinės teisinės formos. Galimi susivienijimai. Nevyriausybinės organizacijos. Nepelno organizacijos. Ne pelno organizacijų rūšys. Specifinės ne pelno organizacijos. Parabankinės įmonės: frančizės įmonės ir sutartis, faktoringas, lizingas ir jo taikymo principai, kredito unijos, paštas. Bankų sistema. Internetinė bankininkystė. Finansų termino istorinė suvokimo raida. Šiuolaikinis dvejopas finansų apibūdinimas. Valstybės finansų vykdomos funkcijos. Pinigų santykių pasireiškimo terpė. Mainų lygties parametrai. Įmonių finansinės veiklos sritys. Įmonės finansavimas siaurąja ir plačiąja prasme. Pinigų srautai. Grynųjų pinigų srautai įmonėje. Mokėjimo srautų ratas. Verslo finansų funkcijos. Finansavimo šaltiniai ir jų klasifikavimas. Tiesioginis finansavimas. Kapitalinis finansavimas. Investavimo sudėtinės dalys. Finansų kontrolės funkcija. Finansų valdymas ir jo tikslai. Finansų valdymo sprendimai. Šalies finansų sistema. Finansų sistemos tipai. Verslo finansų sistema. Finansų sistemos dalyviai. Centrinis bankas ir rezervinis fondas. Komerciniai bankai. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Finansų maklerio įmonė. Rinkos. Finansų rinkos ypatumai. Vertybinių popierių rinkos apibūdinimas. Pinigų ir kapitalo rinkos. Finansų valdymo instrumentai. Turto sąvoka. Turto įsigijimo ir pardavimo kaina. Įmonės turto svarbiausieji klasifikavimo požymiai. Ilgalaikis turtas. Daiktinės darbo priemonės ir pagrindiniai fondai. Pagrindinių priemonių vaidmens didėjimas. Pagrindinių priemonių klasifikavimas. Nematerialus turtas ir jo požymiai. Finansinis turtas. Jo rūšys. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąvokos. Fizinis ir moralinis nusidėvėjimas. Jų priežastys. Likutinė ir likvidacinė vertė. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Tiesioginis proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos metodas. Metų skaičiaus metodas. Mažėjančios vertės (dvigubo balanso) metodas. Trumpalaikis turtas ir požymiai. Trumpalaikio turto sudėtis. Atsargų statistika. Apyvartumo rodikliai. Savininkų nuosavybė. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Skolintojų nuosavybė. Pajamų ir įplaukų sąvokos. Jų balansinis ryšys. Pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymą. Išlaidų ir išmokų balansinis ryšys. Išlaidų skirtingas supratimas ir požiūrių įvairovė. Ekonominės (eksplicitinės ir implicitinės) išlaidos. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Nekomercinės ir ekstra išlaidos. Kalkuliacinės (papildomosios) išlaidos. Vidinės ir išorinės išlaidos. Visuomeninės išlaidos. Ribinės išlaidos. Leidžiami išlaidų atskaitymai ir jų pripažinimas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų apibrėžimo įvairovė. Sąnaudoms pripažinti dokumentų ypatumai. Pajamų ir sąnaudų kaupimo principas. Pinigų apskaitos principas. Palyginimo principas. Apskaitos principų taikymo pripažįstant sąnaudas ypatumai. Išlaidų skaičiavimo ir grupavimo metodika (požymiai). Išlaidų pagal paskirtį (rūšis) klasifikavimo schema. Išlaidos pagal reikšmingumą (pagrindinės, pridėtinės). Pagrindinių išlaidų (pirminių paprastųjų ir antrinių kompleksinių) grupės. Išlaidų priklausomybė nuo esminių veiksnių. Jų grupavimas. Išlaidų centrai ir vietos. Sąlygiškai pastovių išlaidų nepriklausomumo sąlygotumas. Sąmatos ir jų sudarymo ypatumai. Svarbiausios įmonių sąmatos. Produkcijos kalkuliavimo ypatumai. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikainos. Produkcijos išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. Norminiai netiesioginių išlaidų elementai. Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimas. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Centrinio banko diskontas ir jo politika. Centrinio banko diskonto funkcijos. Finansinė renta (anuitetas). Finansinės rentos (anuiteto) skaičiavimo būdai. Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai. Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Sąskaitų klasifikavimo ypatumai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas: klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis mokesčių įstatymuose nustatytos lengvatos: mokesčiui surinkti taikomi trys metodai. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos mokesčiai gali būti klasifikuojami pagal įvairius požymius.
  Finansai, špera(26 puslapiai)
  2008-12-09
 • Įstaigų finansai (3)

  Kokios yra kredito funkcijos? Kokie yra pinigų masės tiesioginio ir netiesioginio reguliavimo metodai? Pinigų multiplikatorius - kas tai? Kaip galima apibūdinti kreditų politika ir tikslu? Kokie yra kreditinių išteklių šaltiniai? Kokie yra svarbiausi kreditavimo sistemą veikiantys veiksniai? Koks yra centrinio banko (CB) vaidmuo kreditų sistemoje? Kaip centrinis bankas reguliuoja pinigų masę? Kokios pagrindinės CB pinigų masės reguliavimo priemonės? Kas sudaro kredito politikos trikampį? Kaip pasiekiamas kredito pelningumas? Kaip pasiekiamas kredito likvidumas? Kaip didinamas kredito saugumas? Kaip mažinama paskolų rizika? Kokios yra kreditoriaus teisės? Kas priklauso kreditų sistemos grandims? Kokios yra paskolų rūšys? Kokios paskolos vadinamos ilgalaikėmis? Kurios paskolos - trumpalaikės ar ilgalaikės yra mažiau likvidžios ir mažiau pelningos? Kaip apibūdinama amortizuojama paskola? Kaip apibūdinamas linijinis paskolos grąžinimo būdas? Kokie yra komercinių kreditų bruožai? Kaip galima apibūdinti sindikuotos paskolos schemą? Kas yra paskolos kompensacinis balansas? Kokios yra neapdraustos paskolos? Kokie yra investicinių paskolų požymiai? Kada suteikiami tęstiniai kreditai finansų kredito įstaigoms? Kokie yra reguliuojamųjų kreditų požymiai? Kokie yra hipotekos kredito bruožai? Kokie požymiai būdingi kredito kortelėms? Kokiais atvejais didėja palūkanų norma? Kaip suvokiamos paprastosios palūkanos? Kas yra bazinė palūkanos norma? Kaip skaičiuojamos sudėtinės palūkanos? Nuo ko priklauso diskontuotų paskolų realusis pelningumas? Kada palūkanų norma ir realusis pelningumas sutampa? Kuo pasižymi specialiųjų atidėjimų normos? Kaip išieškomos probleminės paskolos. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansavimo šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Vertybinių popierių rinkos, biudžeto ir kredito rinkos sąveika. Vertybinių popierių rinkos sudedamosios dalys. Finansų rinkos ir vertybinių popierių rinkos sąsaja. Vertybinių popierių rinkos problemos. Vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos dalyvių sudėtis. Vertybinių popierių birža. Emitentų grupės. Finansų maklerio įmonės. Jų kategorijos. Investuotojai. Instituciniai investuotojai. Investuotojų tikslai. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ir funkcijos. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal investavimo būdus ir ekonominę prigimtį. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal sandorių nuoseklumą. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal vertybinių popierių dalyvius. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų rinkos sudedamosios. Trumpalaikiai piniginiai dokumentai. Indeliai ir jų sertifikatai. Indėlių klasifikavimas. Indėliai iki pareikalavimo. Jų savybės. Terminuotieji ir kaupiamieji indėliai. Terminuotųjų ir kaupiamųjų indėlių savybės. Čekiai. Jų įvairovė ir paskirtis. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Jų patikimumas ir likvidumas. Vyriausybės taupymo lakštai. Bankų akceptai. Vekseliai. Jų paskirtis. Komerciniai vekseliai. Akcija ir akcininkas. Akcijų kainų rūšys. Įkainavimas. Investicijų į akcijas rizika. Akcijų klasifikavimo požymiai. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Paprastųjų akcijų turtinės ir neturtinės teisės. Privilegijuotos akcijos. Jų rūšys. Akcijų indeksai. Dow Džounso indeksas. Akcijų kurso kilimo kritimo teorija. Nepilnų lotų ir kt. teorijos. VPB indeksų sistema. LITIN 10 indeksas. Dividendų esmė. Akcijų vertės nustatymo būdai. Dividendų politika ir jos teorijos. Irelevantiškumo teorija. "Žvirblis rankoje" teorija. Dividendų politikos išraiškos formos ir priemonės. Dividendų mokėjimo tvarka procesas. Obligacijos esmė. Investicijų į skolos VP rizika. Akcijų ir obligacijų išskirtiniai bruožai. Obligacijų tipai. Obligacijų reitingas. Obligacijos kursas. Obligacijos pajamos. Išvestinių finansinių priemonių esmė. Biržiniai sandoriai ir jų nauda. Nebiržiniai sandoriai. Išankstiniai sandoriai. Jų tipai. Būsimieji sandoriai. Būsimojo sandorio bazė ir kainos. Apsidraudimo sandoriai. Būsimųjų sandorių apsidraudimo tipai. Išankstinių ir būsimųjų sandorių palyginimas. Apsikeitimo sandoris. Pasirinkimo: pirkėjo ir pardavėjo sandoriai. Išankstinio ir pasirinkimo sandorių palyginimas.Investicinių fondų sudėti. Investicinių fondų akcijos. Pinigų rinkos fondai. Pelno fondai. Kapitalo augimo fondai. Pensijų ir kiti fondai. Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės. Pagrindiniai investicinio projekto ir jo efektyvumo vertinimo rodikliai. Projektų vertinimas ir atranka pagal nediskontuotus pinigų srautus. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, špera(33 puslapiai)
  2009-01-08
 • Mokesčiai (12)

  Mokesčiai. Mokesčių reikšmė, reikalingumas. Mokesčių elementai. Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo principai ir uždaviniai. Mokesčių našta. Mokesčių klasifikavimas. Leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio tarifai. Dividendų ir kito paskirstytojo pelno apmokestinimas. Pelno mokesčio sumokėjimo tvarka. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo pagrindai. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Autorinių pajamų apmokestinimas. Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas. Pridėtinės vertės mokesčio objektas. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamoji vertė. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai. Pirkimo PVM apskaičiavimas. Pardavimo PVM apskaičiavimas. Gautinas PVM. Akcizo objektas. Apmokestinamoji akcizų vertė. Žemės mokesčio objektas. Žemės mokesčio apskaičiavimas. Žemės mokesčio lengvatos. Įmonių nekilnojamojo turto mokesčio objektas. Įmonių nekilnojamojo turto mokėtojai. Įmonių nekilnojamo turto mokesčio tarifai. Nekilnojamo turto mokestinė vertė. Nekilnojamo turto mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. Paveldimo (dovanojimo)turto mokesčio objektas. Paveldimo (dovanoto)turto mokesčio tarifai. Paveldimo turto mokesčio lengvatos. Muitų rūšys. Prekyviečių mokesčio objektas ir mokėtojai. Prekyviečių mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. Kelių mokesčių rūšys. Kelių mokesčių tarifai. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo tvarka. Naftos ir dujų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčio už aplinkos teršimą objektas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo tvarka. Konsulinio mokesčio objektas. Valstybės rinkliavų objektas. Vietinių rinkliavų objektas. Įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimas. Azartinių lošimų mokesčio objektas. Azartinių lošimų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą objektas. Mokesčius administruojančių institucijų teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos. Mokesčio išieškojimas ir sumokėjimas. Mokesčių grąžinimas ir įskaitymas. Mokesčių mokėtojų registravimas. Piktybiniai mokesčių įstatymų pažeidimai. Mokesčių mokėtojų atsakomybė už mokesčių įstatymo pažeidimus. Mokestiniai ginčai. Azartinių lošimų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Azartinių lošimų mokesčio objektas. Įmokų į garantinį fondą apskaičiavimas. Vietinių rinkliavų objektas. Vietinė rinkliava. Valstybės rinkliavų objektas. Žyminio mokesčio objektas. Konsulinio mokesčio objektas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo tvarka. Mokesčio už aplinkos teršimą objektas. Naftos ir dujų mokesčio apskaičiavimo tvarka.
  Finansai, špera(8 puslapiai)
  2007-11-26
 • Mokesčiai (3)

  Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM objektas. PVM tarifai. PVM ir Europos Sąjunga (ES). Privaloma PVM registracija. PVM ir ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas. PVM atskaita. PVM deklaracija. Kaip turi elgtis juridinis asmuo, kuris perka prekes iš importuotojo, kuris neužsiregistravęs PVM. Kada galima registruotis PVM mokėtoju? Socialinio draudimo samprata. Socialinio draudimo tarifai. Socialinio draudimo pašalpos. Ligos pašalpos ypatumai. Vaiko priežiūros ypatumai. Savarankiškas draudimas. Socialinis draudimas ir individualios įmonės savininkas. Socialinio draudimo forma F4. Gyventojo pajamų mokesčio objektas. A lygio pajamos. B lygio pajamos. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Neapmokestinimo ypatumai. Kelių mokesčio apmokestinimo ypatumai. Kelių mokesčio tarifai. Garantinis fondas ir jo tarifai. Neapmokestinamos kelių mokesčiu pajamos. Mokesčių administravimo įstatymo ypatumai. Mokesčių administravimo teisės ir pareigos. Mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos. Sveikatos draudimo įstatymas. Pelno mokesčio įstatymo ypatumai. Pelno mokesčio tarifai. Sveikatos draudimo tarifai. Leistini atskaitymai. Neleistini atskaitymai. Ribojami atskaitymai. Rezervai jų sudarymo tvarka. Privalomojo rezervo apskaita. Atidėjimų formavimų galimybės. Individuali veikla, jos apmokestinimo ypatumai.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2005-11-28
 • Mokesčiai ir jų sistema (4)

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Pagrindiniai mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčių objektas. Mokesčio šaltiniai. Apmokestinamas vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio ėmimo būdas. Mokestinis laikotarpis. Mokesčio nustatymo metodas. Apmokestinimo principai. Pagrindiniai apmokestinimo principai. Pagrindinė apmokestinimo problema. Mokesčių sistemos įvertinimas. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovai siūlo skaičiuoti 8 indeksus. Nesurinktų mokesčių dalis nuo visų surinktų mokesčių. Faktinis mokestinis įsiskolinimas. Administravimo efektyvumo rodiklis. Lietuvos mokesčių sistema. Pagal subjektą skiriami. Juridinių asmenų mokesčiai. Pagal mokesčių rinkimą Lietuvos Respublikoje (LR) mokami mokesčiai įskaitomi. Į valstybės biudžetą mokami šie mokesčiai. Į savivaldybių biudžetus mokami šie mokesčiai. Į valstybinius nebiudžetinius fondus mokami mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Importo PVM objektas. Prievolė sumokėti PVM atsiranda. Akcizai. Akcizų objektas. Gyventojų pajamų mokestis. Neapmokestinamos pajamos. Individualūs NPD taikomi. Nekilnojamojo turto mokestis Reglamentuoja. Mokesčio lengvatos. Žemės mokestis. Mokesčių lengvatos. Neapmokestinama. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestis už aplinkos teršimą. Konsulinis mokestis. Žyminis mokestis. Įmokos pagal Lietuvos Respublikos (LR) Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Paveldimo turto mokestis. Valstybės rinkliava imama. Vietinių rinkliavų objektai. Vietinių rinkliavų nustatymas. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokesčio bazė. Loterijų ir lošimo mokesčio tarifas ir dydis. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Pelno mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Kvotinio cukraus gamybos ir papildomo cukraus gamybos mokestis. Muitai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) miškų įstatymą. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Lietuvos Respublikos (LR) laikinasis socialinis mokestis. Lietuvoje mokesčius administruoja. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Mokesčio administratoriaus pareigūnas turi teisę. Mokesčių derinimas Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai mokesčių derinimo aspektai. Tarptautinių sutarčių viršenybės principas.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-10-01
 • Muitai. Monetarinė sistema

  Muitų teorija, esmė, funkcijos, muitų sistema. Muito įtaka vartotojams ir gamintojams. Faktinio muito (tarifo) dydis. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Metodai, leidžiantys nustatyti šalies nuostolių dydį, priėmimo muitus. Optimalus muitas. Kvotų ir muitų palyginimo analizė esant laisvai konkurencijai. Kvotų ir muitų palyginimo analizė esant monopolinėm sąlygom. Eksporto muitas. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Dempingas, antidempingas. Antidempinginių muitų stoka šalies ar pasaulio gerbūviui. Valiutos rinka, valiutos kursas, išankstinis valiutos kursas. Mokėjimo balanso ryšys su užsienio valiuta. Valiutos rinka ir jos teikiamos paslaugos (funkcijos). Valiutų arbitražas. Monetų era, klasikinis aukso standartas, aukso devizų standartas, Brettono Woodso monetarinė sistema, naujoji monetarinė sistema – jų esmė, privalumai, trūkumas. Valiutinė intervencija.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2005-12-02
 • Pinigų prasmė, vertė. Mokėjimai

  Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Pinigų vertės didinimo ir diskontavimo lyginimo schema. Finansinė renta (anuitetas). Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos lygių apibūdinimas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2009-02-27
 • Strateginis finansų valdymas

  Investicinių projektų esmė ir rūšys. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Investicinio projekto pinigų srautų įvertinimas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo pelningumas (ROI). Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji dabartinė vertė (NPV). Investicijų pelningumo indeksas (PI). Vidinė grąžos norma (IRR). Modifikuota vidinė grąžos norma (MIRR). Investicinių projektų rizikos sąvoka ir rizikos analizės esmė. Jautrumo analizė. Ekspertinis įvertinimas. Scenarijaus analizė. Sprendimų medžio analizė. Monte Karlo imitacinis modeliavimas. Investicinių sprendimų priėmimas. Įmonės finansų telkimo strategijos. Finansų telkimo strategijos formavimo procesas. Akcijų emisija. Emisijos rizika. Emisijos sąnaudos. Vertybinių popierių emisijų platinimo būdai. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Vertybinių popierių platinimas emitento pastangomis. Vertybinių popierių emisijos registravimo procesas. Tarptautinių depozitoriumo sertifikatų programos. Finansavimo išleidžiant paprastųjų akcijų emisiją privalumai ir trūkumai. Privilegijuotųjų akcijų emisija. Ilgalaikės paskolos. Finansavimas, išleidžiant obligacijas. Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas). Rizikos kapitalo fondai. Es struktūriniai fondai. Dividendų politika. Optimali kapitalo struktūra.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2007-05-15
 • Tarptautiniai finansai

  Tarptautinė valiutinė sistema. Pagrindiniai tarptautinės pinigų sistemos bruožai. Aukso standartas. Bimetalinė sistema. Aptarnavimo mokestis. Šlubuojantis aukso standartas. Valiutų kursų pasikeitimai. Bretton Woodso sistema. Fondo ištekliai. Europinė mokėjimo sąjunga (EMS). Valiutinė sistema. Europos pinigų sistema. Bendros valiutos nauda. Europos pinigų sistemos sukūrimas. Europos valiutinis vienetas. Ekiu valiuta. Valiutų rinkos. Valiutos kursas. Palūkanų arbitražas. Spekuliacija valiutos kursu. Valiutos kurso arbitražas. Bendri valiutos paklausą ir pasiūlą, bei valiutos kursą sąlygojantys veiksniai. Valiutos kurso sistemos. Valiutų rinkos ir jų dalyviai. Valiutos mainų operacijos. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso samprata ir struktūra. Bendrasis balansas. Perkamosios galios paritetas. Santykinė perkamosios galios pariteto forma (SPGP). Palūkanų normų paritetas. Efektyvios rinkos. Eurovaliutos rinka. Eurorinkos instrumentai.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2005-11-04
 • Tarptautiniai finansai (5)

  Tarptautiniai finansai. Tarptautinė pinigų sistema. Aukso standartas (1880 - 1914 m.). Aukso devizų standartas. Bretton Woodso sistema (1944 - 1971 metais). Valiutinė sistema po 1973 m. Europos pinigų sistema. Optimalios valiutos teritorijos. Europos pinigų sistemos sukūrimas. Europos valiutinis vienetas.. Valiutų rinkos. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kurso sistemos. Valiutų rinkos ir jų dalyviai. Valiutos mainų operacijos. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso samprata ir struktūra. Bendrasis balansas. Mokėjimų balanso sąskaitų ryšys su valiutos kursu. Perkamosios galios paritetas (PGP). Absoliutus perkamosios galios pariteto forma (vienos kainos dėsnis). Santykinė perkamosios galios pariteto forma (SPGP). Valiutos kursas ir kainos. Palūkanų normų paritetas (PNP). Neapdraustas palūkanų normų paritetas (NPNP). Apdraustas palūkanų normų paritetas (APNP). Efektyvios rinkos. Tarptautinė Fišerio formulė. Užsienio valiutos kurso svyravimų priežastys. Eurovaliutos rinka. Eurorinkos instrumentai.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-10-12
 • Valstybės finansai (11)

  Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto sudarymas ir vykdymo principai. Savivaldybių biudžetų esmė ir funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo principai. Valstybinių nebiudžetinių fondų rūšys Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDFV) biudžeto projekto sudarymas. Sveikatos draudimo Fondas. Garantinis fondas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skola. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Skolinimosi poreikiai. Valstybės garantijos ir skolinimasis. Valstybės finansų valdymo esmė ir funkcijos. Valstybės finansų valdymo institucijos. Valstybės finansų valdymo principai ir fiskalinis skaidrumas. Valstybės finansų reikšmė ir vieta finansų sistemoje. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Nacionalinis biudžetas. Valstybės išlaidų politika. Valstybės pajamų politika. Valstybės skola. Valstybės skolinimosi šaltiniai. Skolinimasis iš eksporto kreditų agentūrų. Bankų paskolos. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų formavimas. Veiklos pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos. Biudžetų kontrolė. Mokesčių sistema.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Valstybės finansai (3)

  Dvi mokesčių funkcijos. Mokesčių našta. Mokesčių sistema. Mokesčių sistema pastoviai keičiama ir tobulinama. Pagrindiniai mokesčio elementai. Įstatymas, reglamentuojantis mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčių deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos. Kiti mokesčio administravimo ypatumai. Įstatymas, reglamentuojantis mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą. Azartinių lošimų mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Cukraus mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Paveldimo turto mokestis. Pelno mokestis.
  Finansai, špera(8 puslapiai)
  2006-03-16
 • Valstybės finansai (4)

  Finansų esmė ir funkcijos. Finansinių santykių esmė. BNP, nacionalinės pajamos. Finansų funkcijos. Finansų sistema. Valstybės finansų struktūra. Institucinis aspektas. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Investavimo procesas ekonominėje sistemoje. Finansų rinkos. Finansinių rinkų klasifikavimas. Lietuvos nacionalinė VP birža (NVPB). Finansų institucijos. Finansinių institucijų klasifikavimas. Finansinių institucijų charakteristika ir veiklos pobūdis. Bankų sistema. Finansų – kredito sistema valstybėje. Valstybės biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacijos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų klasifikacija. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Mokesčiai. Mokesčių, rinkliavų ir kitų biudžeto pajamų esmė. Efektyvios mokesčių sistemos formavimo principai. Mokesčių elementai. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Mokesčių reformos, kryptys. Mokesčių sistemos harmonizavimas integruojantis į Europos Sąjungą (ES).
  Finansai, špera(12 puslapių)
  2006-10-24
 • Valstybės finansai (8)

  Valstybės finansinė sistema, jos grandys. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Valstybės finansų valdymo institucijos. Biudžetinė sistema, jos formavimas ir lėšų naudojimas. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Mokesčių sistema. Mokesčių elementai. Mokesčių principai. Lietuvos mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Valstybės biudžetas. Valstybės iždas. Savivaldybių biudžetai. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Valstybinio socialinio draudimo fondas (VSDF). Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF). Garantinis fondas. Privatizavimo fondas.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Valstybės finansų sistema, jos sudėtis

  Finansų samprata, funkcijos. Valstybės finansų sistema, jos sudėtis. Valstybės finansų struktūra. Valstybės biudžetinė sistema. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokestinis laikotarpis. Pelno mokestis. Mokesčio subjektas (mokėtojas). Teisinis reglamentavimas. Neapmokestinami vienetai. Mokestinis laikotarpis. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Neapmokestinamos pajamos. Leidžiami atskaitymai. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčių sistema. Pagrindiniai sveikatos draudimo sistemų modeliai.
  Finansai, špera(12 puslapių)
  2006-05-25
 • Verslo finansai (3)

  Rizikos analizė. Rizikos bruožai. Finansinė rizika. Finansinės rizikos charakteristikos. Finansinės rizikos klasifikavimo požymiai. Finansinės rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Rizikos kiekybinis įvertinimas. Rizikos valdymo priemonės. Vidinės finansinės rizikos neutralizavimo mechanizmai. Finansinis planavimas ir prognozavimas. Planavimo ir prognozavimo reikšmės. Samprata. Planavimo ir prognozavimo ryšys. Prognozavimo metodai. Prognozavimo etapai. Įmonės prognozuojamų finansinių ataskaitų sudarymo etapai. Įmonės vertės nustatymas. Verte pagrįsto valdymo koncepcija. Pajamų požiūris. Rinkos požiūris. Kaštų požiūris. Diskontų norma. Investicijų projektų vertinimas. Investicinės veiklos tikslas. Investicinė politika. Investicijų rūšys pagal investavimo trukmę. Investicijų rūšys pagal finansavimo šaltinius. Investuotojų rūšys pagal pagrindinės veiklos kryptį. Investuotojų rūšys pagal investavimo tikslus. Investicijų į realųjį turtą klasifikacija. Investicinių projektų klasifikavimo požymiai. Investicinės veiklos administravimo etapai. Kritiniai investicinių projektų rengimo momentai. Vidinė pelno norma. Diskonto norma nustatoma įvertinus tris veiksnius. Pagrindinės investicinių projektų investavimo schemos.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2008-03-17
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po